शनिवार, 24 अक्तूबर 2009

चित्रगुप्त हा घेरी-बेरी जोजियावत हे, यम के भंइसा अब ब्‍लाग बनावत हे.

जमराज हा चित्रगुप्त ला रात के बने चेता के सुतिस के मोर भैंसा ला बने खवा पिया के सुग्घर मांज धो के राखहु, काली मोला मुंधरहाच ले कोरट जाना हवय भुलाहु झन, चित्रगुप्त हा जम्मो नौकर मन ला चेता के ऊहु हा सुते ला चल दिस, ऍती बिहनिया हुईस ता जमराज हा कोरट जाये बर तेयार होगे, चित्र गुप्त ला पुछिस सब तेयार हे ,चित्र गुप्त किहिस हा महाराज, जा एक बार अऊ देख के आबे कहिके पठोईस,चित्रगुप्त कोठा मा गिस ते जम्मो नौकर मन मुह ला लमाय रहय,पुछिस-का होगे मेहतरू मुह ला कैसे ओदारे हव, मेहतरू किहिस महाराज मुंधरहाच ले बने भैंसा ला खवा पिया के मांज धो के तेयार करके रखे रेहेवं,तभे रानी बाई के पानी भरे के बुल्ल्वा आगे ता उहाँ चल देवं आके देखेवं ता भैंसा हा नई ये,सबे पहटिया मन ला खोजे ला भेजे हवं,कईसे करना चाही तीही बता, बडे महाराज कहिबे ता नरक मा भेज दिही तहां होगे हमर बुता हा, जाओ जल्दी खोज के लाओ तुमन भैंसा ला तलघस ले महाराज के गुस्सा ला मै मडहाय के उदिम करत हवं, जम्मो नौकर मन भैंसा ला खोजे ला धरिस.खेत-खार बारी-बखरी,गावं-खोर ला उत्ता धुर्रा खोजे ला भिडे रहय,जम्मो हा हलाकान होगे, ऍती महाराज हा घेरी-बेरी चित्रगुप्त ला पूछे -का होगे गा मोर सवारी नई आये हवय?अऊ मोर कोरट जाये के टैम होवत हे,ये दे अईसने होथे जब काहीं अलकरहा काम रहिथे ता साले मन अईसनेच करथे,भेज तो सब्बो ला रौरव नरक मा, ऊहचे सुधरही बूजा मन इंहा रिकिम-रिकिम के खा-खा के मोटागे हवय, चित्रगुप्त किहिस-रिस झन कर महाराज.वो मन आतेच होही, भैंसा के हाथ गोड मा गोबर-ओबर लेगे रहिथे तेला धोये मांजे थोकिन बेर हो जथे, जाओ जल्दी लाये के बेवस्था करव-जमराज हा किहिस.

ऍती भैंसा ला खोजत-खोजत मेहतरू हा बरातू ला भेंट पईस,राम-राम जोहार हुईस ता बरातू हा पूछीस-काय होगे मेहतरू भाई बिह्नियाच बिहनिया हलकान दिखत हस,काय अलहन होगे, मेहतरू किहिस -का बतावं बरातू भाई!जमराज महाराज हा कोरट जाये बर तेयार बईठे हवय,भैंसा ला बने मांज-धो के खवा पिया के पानी भरे ला गे रहेवं कोन जानी कहाँ मसकदिस लुवाठ हा,उही खोजत हवं गा,बरातू किहिस -भैंसा ला ता ये दे इही बाजार चौक मा भेंटे रेहेवं.पुछेवं ता किहिस वो दे लछमन के बाबु भुलाऊ हा कम्पूटर दुकान खोले हवय उंहा जात हवं,अईसने बतईस गा मोला बाकी ला तैं जान,मेहतरू हा दऊडत-दऊडत चित्रगुप्त मेर गिस अऊ किहिस महाराज भैंसा हा मिल गे हवय,चल जल्दी बाजार में हवय नहीं ते अऊ कौनो मेर रेंग दिही हमर मन के बुता ला ते आज जमराज महाराज बना दिही, चित्रगुप्त हा झटकून मेहतरू संग रेंग दिंस, बजार मा पहुचिस ता भैंसा ला अमर डारिस,बने भुलाऊ के कम्पूटर दुकान मा बईठे रहय माडिया के, चित्रगुप्त अऊ मेहतरू ला देखिस ते भैंसा हा "किहिस आव-आव तुही मन ला अगोरत रेहेवं में हा"!

चित्रगुप्त किहिस ते हा साले इंहा बईठे हस आके उंहा महाराज हा कोरट जाये बर तेयार बईठे तेहा इंहा माडिया के पगुरावत हस, भैंसा कथय-देख गा तैहाँ साले-ताले आनी-बानी के गोठ ला मत गोठिया,जैसे ते सेवक वईसने महू सेवक,ये दे तुम्हरे बुता ला बनाये बर आये हवं. काय बुता रे-चित्रगुप्त किहिस. तू मन कतका जमराज ला चुतीया बनावत हव तेखर भंडा फॉर करना हे कहिके इंहा इंटरनेट मा आये हवं, काली पंडरु हा किहिस बाबु एक ठीक नवा जिनिस आये हवय इंटरनेट मा अऊ भुलाऊ टूरा हा खोले हवय बजार मा ओमा काहीं भंडाफॉर करना हे ता जा,उंहा जा के बुलाग ला बनवा के अपन गोठ ला कहिबे तहां छाप दिही अऊ जम्मो दुनिया हा जान डारही,तेखरे सेती मेहा इहाँ आये हवं.

हमन काय चुतीया बनात हन रे?मेहतरू किहिस, तेहा चुतीया कथस देख मोर मनता हा भोगाही ता आने -ताने हो जाही,साले तेहाँ मोर खरी-चुनी ला लेग के अपन भैंसी ला खवा देथस, हरियर कांदी ला थे तेला अपन घर मा लेग जथस,काय अपन डौकी ला खवाथस के अपन दाई ला खवाथस,साले अऊ मोला पूछत हस काय चुतीया बनावत हस,काली रात के मोर पंडरु हा लंघन भूखन रही गे,अरे ओखर दाई मर गे ता का होगे में ता हवं ओला पोसे बर, मोर नाव ले खाए के पईसा देते जमराज हा तेला तुमन उडावत हव अऊ उही पईसा मा मेछरावत हव, डेढ़ कुंटल के सवारी ला बोहे -बोहे महू हा थेथर -मेथर हो जाथों,इहु ला काय सूझे हे जमराज ला भैंसा मा चढे के कौनो घोडा-मोडा लेतिस तेमे चढ़तिस ता भैंसा के सऊख करत हे,अऊ तेहा चित्रगुप्त बने हस तोरो मजा ला चीखाहूँ, ते काय नई करस, जमराज इंहा मुकदमा चलथे ता पेशी बढाये के पईसा,गवाही करा ले घलो अऊ मुद्दई करा ले घलो,दुनो डाहर ले खा बाबु,कौनो ला रोरव नरक के सजा सुनाथे तेखर फईले ला गायब कर देथस अऊ नरक वाला मन फाईल ला मांगथे ता नई मिलत हे कहिके मुजरिम ला इन्हें मजा करावत हस,तोरो अड़बड पोल हवय सब ला खोल के दुनिया ला जनाहूँ के तुमन घला भ्रष्ट हव,धरती के बीमारी इंहा तक ले लहुट गये,उहाँ के मनखे मन तुमन ला भगवान बना के पूजत हवय,इहाँ तुमन मोरे चारा दाना पानी ला खावत हव, में हाँ नई जांव अऊ एदे मेहतरू हा साले मोर नहवाये के साबुन ला अऊ माटीराख घलो ले जथे, जमराज ला कहिबे इही हाँ अपन पीठ मा बोह के लेगही ओला कोरट मा, जाओ तुमन हा, मोला तुमहर पोल ला बलाग मा खोलन दओ.

दुनो झन भैंसा के गोठ ला सुनिस तहाँ जम्मो दुनिया के आघू मा नगरा हो जाबो सोच के भैंसा के गोड ला धर लिस अऊ गोहार पारत किहिस "आज अईसन गलती नई होय भैंसा महाराज हमन ला माफ़ी दे दे ये छापे छापे के अलहन बुता ला झन कर" बोलो ना रे अभी ता तुमन साले-माले कहत रहेव अऊ अभीचे गोड ला धरत हव, छापों का ? नई -नई भैंसा महाराज अईसन झन कर गा, ते जौन कहिबे तौन मान लेबो हमन-चित्रगुप्त रोंवासी हो गे, ता फेर ठीक हे मोर थोकिन सरत हे तेला मने ला पड़ही. ले बता ददा बता-मेहतरू किहिस, पहिले बात मोर कोठा मा गोबर कचरा के सफाई दू-दू घंटा मा होना चाही,मोर कोठा मा पंखा-अऊ ऍसी होना चली, रोज हरियर कांदी अऊ बने अकन खरी चुनी होना चाही,मोर नहाये बर फुव्वारा के बेवस्था होना चाही, अऊ देख रे मेहतरू डेटोल के साबुन मा रोज मुंधरहा अऊ संझकरहा बने घंसर-घंसर के नहवाबे, अऊ मोर पंडरु बर तोर भैंसी के दूध के बेवस्था करबे-मंजूर हे ता बताव -भैंसा हा किहिस, चित्रगुप्त अऊ मेहतरू पहटिया दुनो झन गोड ला धर के किहिस -मंजूर हवय हम ला अऊ आप मन रिस ला छोडोव्, हमर संगे चलव जमराज हा अगोरत हे,अड़-बड बेरा होगे खिसियात हो ही, खिसियाही तू मन ला मोला काबर खिसियाही, अऊ मोला कांही किहिस ते तुमहर जम्मो भेद ला फेर ओखरे आघू मा बफल दू हूँ . ले ओपार ला में बना लू हूँ ते चल-चित्रगुप्त किहिस, में हा ता चलत हवं फेर जान लुहू ना महू हा छापे ला जान डारे हवं, अईसे कहिकी भैंसा हा रेंगिस.

संगी हो कईसे लागिस हमर भैंसा के छ्पाई हाँ? बने बताहू.चिठ्ठी, इ मेल, अऊ टिपणी ले.....

आपके गंवईहा संगवारी
ललित शर्मा

अभनपुरिहा

सोमवार, 19 अक्तूबर 2009

जइसन के मालिक लिये दिये, तइसनेच देबो असीस

संगी हो देवारी तिहार के गाडा-गाडा बधई,
हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति के खजाना हा टप-टप ले भरे हवय, कभू -कभू अईसन लागथे के जम्मो दुनिया ले अमीर हमी मन हन. हमर तिहार हमर संस्कारे मन हमला अमीर बनाथे, हमर संस्कार अऊ संस्कृति के बचाए के जिमेदारी हमरे हवय.इही म एक ठक रतन हवय हमर राऊत नाचा. हमर राउत नाचा के अलगे पहिचान हे, हमर यदुवंसी भाई मन के परमपरा से चले आवत ये दे नाचा हा, हमर जीवन मा एक नवा जोश अऊ सक्ती भरथे, जम्मो राउत भाई मन साज सिंगार करके बने रंग-रंग के बाना पहिर के जब जोहारे ला निकलथे ता ओखर छटा हा निराला होथे, अऊ जब नाच हा चलते अऊ बाजा हा बाजथे ता संगी हो गोड हा नई रुकय, अपने अपन नाचे ला धर लेथे, एक रस के हा सरीर मा समां जथे अऊ मन मयूर हा नाचे ला धर लेथे.जौन ढंग ले परान बिन सरीर, पुरुस बिन नारी, उजियार बिन अंधियार, तईसने गड़वा बाजा बिन राउत नाचा बिन परन के हवय.जब गड़वा बाजा संग राउत भाई मन सलूखा, धोती, बासकिट, कौडी के जेवर, मूड मा पगड़ी, पांव मा घुंघरू, कमर मा चाँदी के करधन, हाथ मा तेंदू के दू-दू ठक लऊड़ी अऊ बने पहिर ओढ़ के नाचे-जोहारे बर निकलथे ता अईसन लागथे के किसन भगवान के सेना हा महाभारत के लड़ई जीते के खुसी मा नगर अगवानी मा  नाचत-गावत हे, एक दम जोश हा मन मा भर जथे. जब दोहा पारथे ता लागथे जईसन विजय के उदघोस करत हवय,
जइसन के मालिक लिये दिये, तइसनेच देबो असीस
रंग महल मा बईठो मालिक जियो लाख बरीस,
अईसन असीस हा सुन के जम्मो चोला हा गद-गद हो जथे.हमर सस्कृति ला बचाए के श्रेय राउत भाई मन ला जथे. जम्मो भाई मन ला देवारी तिहार के पर्रा-पर्रा, गाडा-गाडा भर बधई,
जोहार लेहु गा संगी हो.

आप मन के  

गंवईहा संगवारी
ललित शर्मा
अभनपुरिहा 

बुधवार, 14 अक्तूबर 2009

ये दे पटवारी ला फेर छरे हे, काबर कि रावन नई जरे हेहमर पटवारी भईया के गोठ ला आघू बतावत हवं, पटवारी भईया ला समाज सेवा करे के बिमारी ता हवय, कईसनो भी बुता हो ही वो हा नई करवं कहिके नई कहय, सरलग १० दिन भले लग जाये फेर बुता सामाजिक होना चाही, बिना खाए पिए लंघन भूखन रही के, करही।  अभी का होईस के टूरा मन दुर्गा पक्ष में ओला देवी माई मडहाबो कहिके समिति के सियान बना दिस, काबर के चंदा मांगे मा पटवारी ला काही शरम नई लगे।  चंदा मांगे बर एक से एक दोहा तैयार कर डरे हवय।  "मांगन से मरनो भलो जो मांगू अपने तन के काज - परमारथ के कारने आवे ना मोहि लाज," अईसने दोहा मन ला पढ़ - पढ़ के चंदा मांगिस।  चंदा के मांगत तक ले समिति के टूरा मन हा संगे मा रिहिस, पईसा सकला गे। समारू के छोटे टूरा बाठुल ला खजांची बनाये रिहिस जम्मो पईसा ला उही ला धरावे, जऊन दिन दुर्गा के मूर्ति लाना रिहिसे तउन दिन बिहनियाच -बिहनिया बाठुल ला खोजिस,  त बठुल ला नई पाईस।  पटवारी संसो मा परगे, जम्मो चदा ला में मांगे हवं गिंजर -गिंजर के अऊ ये दे ठउका बेरा मा टूरा हा फरार होगे-मूर्ति वाला ला, गाड़ी वाला ला, पूजा के सामान- जम्मो के पईसा ला देना हवय। टूरा हा खोजे मा नई मिलत हवय, पटवारी हाँ माथ ला धर के बईठगे।


संसो मा परगे कईसे होही कहिके, तभिचे ओखर मितान हा अमरगे। पुछिस कईसे माथ ला धरे बईठे हस गा, पटवारी ह अपन पीरा ला बतईस, त मितान हा तुरते ५ हजार हेर के दे दिस, ले जा रे भाई पहिले बूता ला कर टूरा ला पाछु खोजबो, त पटवारी भईया हा, उही पईसा में सबो जिनिस ला बिसईस अऊ पूजा पष्ट ला चालू करईस। पाछु पता चलिस के समारू के टूरा बाठुल हा पईसाच ला जोंगत रिहिसे अऊ पईसा पाईस ता चन्द्रिका टुरी ला धर के उड़रिहा भाग गे, पटवारी भईया हा चुचुआत रहिगे, वो दे मितान हा ओखर मरजाद ला बचा दिस नहीं ते फेर गावं भर के मिर जुर के बने ठठाए के उदिम लगा ले रिहिस।

ये दे दुर्गा नवमी के पाछु दसेला आथे, हमर गावं के रावन भाठा मा लीला के आयोजन करके रावन मारे जाथे, जम्मो गावं वाला मन ये तिहार ला बने साल भर ले अगोरथे, फेर पटवारी भईया हा रावन मारे के जिम्मा पर गे, नवमी के रात भर माई पिला भीड़ के बने रावन ला बनाईस, बने सनपना के कागज लगा के पैरा ला भर के रंग पेंट ला बने रचाईस,  हंडिया के १० ठक मुडी बनाये रहाय,  तरी के गोड मान ला बना के मूड ला चढाहूँ कही के मुडी मन ला अलगा के रखे रिहिस,  तम्भिचे एक ठक गोल्लर हा गईया ला कुदावत आईसे, अऊ गाय हा रावन के मुडी मा आके भदाक ले गिर गे रावन के ४ ठीक मुडी हा फुट गे, फेर रोवत -गावत मुडी ला बनाईस, रावन के ठाठ मा मुडी ला चढा के खड़े करिस, बने सुभीता होगे चल बनगे कहिके घर भीतरी खुसर गे, नहा खोर के निकलिस ता रावन के गोड डाहर के पैरा ला गरुआ मन खा दे रिहिस, पटवारी हा माथ ला धर के बईठ गे, घेरी -बेरी इही बूता हो गे साले हा कहिके।

रावन हा एसो त मोला बने पेर डारिस गा-कहत हे, फेर ले दे रात के रावन ला बने ठेस जाच के सुधारिस, रात के एक बज गे रहय, जा के सूत गे, बिहान्चा उठ के देखिस ता रावण महाराज हा बने खड़े रिहिस, पटवारी सोचिस ले बने होगे, संझा के रावण के दहन हो जाही ता मोर परान हा बाँच जाही, अईसे कहिके रावन ला रावन भांठा में बने बीचों -बीच लेग के गाडिया दिस अऊ मझानिया जा के सूत गे काबर के रात भर के जागरण रिहिस, पटवारी हा जईसने सुतिसे, तईसने पानी हा चालू होगे कस के पानी दमोरिस, रावन हा जम्मो फिंज गे, संझा के बेरा मा जम्मो गावं वाला मन आईस ता देखिस रावन हा फिंज गे हवय, अब कईसे लिल्ला हो ही? रावन हा फिंज गे हवय कईसे जरही,  त एक झन किहिस पटवारी के गलती हवय, रावन ला भाठा मा खड़े करके जा के सूत गे बने परसार मा रखे रहितिस ता नई फिंजतिस, अईसने सब गोठ बात चालू होगे, त संगी हो हमर गावं के रावण हा जरे नई ये अऊ जम्मो झन टूरा मान ह दारू पीके पटवारी ला खोजत हवय अब आप मन अपने जान डारो के पटवारी संग आज का होवईया हे, रावण हा जरे नई ये जम्मो गंवईहा मन रावन भांठा मा जुरिआये हवय, मोला दशा अऊ दिशा ठीक नई दिखत हे, महू हा घर डाहर मसकत हौं आपो मन हा मौका के फयदा बने उठाओ अऊ आपन घर डाहर रेंगो, अऊ पटवारी के काय होही तेला काली के पेपर मा पढ़हु।

आपके
गंवईहा संगवारी
ललित शर्मा

शनिवार, 10 अक्तूबर 2009

नई उतरिस बिच्छी के झार-पटवारी साहेब ला परगे मार

हमर पटवारी भईया हा नवा-नवा उदिम लगावत रहिथे,थोकिन मा फेल घलोक हो जथे,ए बेरा ओ हा सोच डारिस पराकृतिक ह बने हवय, अनप घर मा एक ठक बोरड ला बनवा के लगा दिस, पटवारी के परकिरित चिकित्सा सनसथान, इंहा बिना दवई,सूजी,गोली के फोकट मा जम्मो बीमारी के इलाज होथे, समाज सेवा बर निह्सुल्क संचालित, डॉ.पटवारी,आदेश गुरु महाराज के, अऊ पटवारी भईया के फोकट के दवा खाना चालू होगे, पहिले -पाहिल मरीज आइस हमर भकाडू बबा हा, देखिस ता डॉ.पटवारी हा खुस होगे,ये दे आज्जे दुकान ला चालू करे हवं अऊ मरीज आना घलोक चालू होगे,आ बबा बईठ कहिके बईठार लिस, पटवारी -'का होगे बबा?'भकाडू बबा- 'का बताओं गा एक हफ्ता ले बुखार धरे हवय बने गोली खायेवं फेर माडहिस नईये,एक दम तीपे हवय देखना' पटवारी कहिस - 'तोला तो अड़ बड बुखार धरे हवय बबा,ये दे हाथ ला छी के जानेव,अब इंहा आगेस सब बने होही, माड जाही कौनो संसो करे के गोठ नई ये.'

अईसे कहीके पटवारी ह बबा ला टेबल में सुता दीस,'देख बबा परकिरित चिकित्सा में तोला डरे के कोई बात नई ये, सरीर हा तीपे हवय तो ओला ठंडा करे के चाही, में बर्फ मंगावत हंव' कहिके परसोत्तम ला पठोईस. 'बने बर्फ के ठंडा पानी मा नहाबे ता तोर बुखार हा उतर जाही,ते बने हो जाबे बबा कहिके बने टेबल मा सुता लीस,पटवारी अऊ परसोत्तम दुनो झन मिलके बबा ला एकदमे ठंडा पानी मा नहवा दिस,पानी सरीर मा परिस तो बबा हा मार डरे रे कहिके जोरदार चिल्लईस, रद्दा बाट मा रेंगईया मन पटवारी के घर भीतरी आगे,का होगे कोन मरत हे कहिके,देखिस ता पटवारी अऊ ओखर नौकर परसोत्तम दुनो झन बबा ला धरे रहाय अऊ ठंडा पानी ला डारत रहाय, बबा हा छटपटात रहाय अऊ बचाओ -बचाओ कहिके गोहार पारत रहाय, ओ मन बबा ला हाथ लगा के देखिस ता ठंडा होगे रहाय,बेचारा मन बबा ला धर के हस्पीटल लेगीस त उंहा के डाक्टर मन हा इलाज चालू करिस त तीन दिन मा बबा हा होंउस आईस, ये दे बेरा मा पटवारी ला समझास दे के सियान मन हा छोड़ दिस, पटवारी हा बाँचगे.

कहिथे ना कुकुर के पूंछी हा टेडगा के टेडगा रहिथे नई सुधरय,तईसने गोठ पटवारी के हवय.एके हफ्ता होय रिहिस ये घटना ला,पटवारी हा फेर एक ठक नवा मरीज पा गे, पाछू के मोहल्ला मा देवार डेरा हवय, दारा सिंग देवार के टूरा ला बिच्छी चाब दिस, ओमन टूरा ला धर के ओखरे मेर लान दिस, टूरा के संगे -संग जम्मो देवार डेरा हा उमड़ गे, पटवारी देखिस मरीज आये हवय, पहिले तो सोचिस नई करवं इलाज ला,फेर सोचिस जेन हा अपन होके इलाज कराये बर आये हवय तेखर तो करना चाही, डाक्टरी के पेसा मा कोनो ला मना नई करना चाही अईसे कहिथे,सोच के पटवारी हा घर में टूरा ला बला डारिस. अऊ पुछिस" काय होगे गा? बिच्छी काट दिस साहेब -देवार किहिस, कोन मेर काटे हवय ? पटवारी पुछिस. एदे जेवनी गोड में काटे हवय- देवार किहिस. पटवारी पुछिस- ता कोनो हा माखुर धरे हव ?धरे हवं, कहिके एक झन देवार हैं पटवारी ला माखुर दिस. डॉ.पटवारी हा थोकिन माखुर ला घस के सान्फी मा रखिस अऊ ओमा पानी डार के, टूरा ला पुछिस- कोन गोड मा काटे हवय, टूरा हा किहिस जेवनी मा, ता डेरी आंखी ला खोल किहिस अऊ जईसने डेरी आंखी ला खोलिस ता माखुर के पानी ला टूरा के आंखी मा नीचो दिस,टूरा हा दाई ओ .........

कहिके आंखी ला धर के गोहार पारे लागिस' मोर आंखी ला फॉर डारिस कहिके, दू मिनट मा टूरा के आंखी फूल के लालियागे,देवार मन देखिस ये दे टूरा के आंखी फ़ुट गे, जम्मो झन डौकी लईका सुद्धा पटवारी ला छरे ला चालू कर दिस, जउन पावथे तउन भका भक चालू हवय, बेदम मार गा, में हा दुरिहा ले देखत रहेवं, ओ...........हो............बेदम मार ,गरुवा कस पीटत हे, महू हा जीव परान दे के घर डाहर भागेवं, काबर का भीड़ मा कभू -कभू देखईया हा घला परसाद पा डारथे, इही ला  कहिथे का? "आंजत-आंजत कानी होगे "

कईसे लागिस संगी हो हमर पटवारी भईया के गोठ-बुता हा,जरा बटन ला चपक के बतावव मयारू हो

आप मन के
गंवईहा संगवारी

ललित शर्मा
अभनपुरिहा

रविवार, 4 अक्तूबर 2009

अड़हा बईद परान घाती-पटवारी साहेब ला पर गे फांसी

संगी हो जोहार लओ
 

हमर पटवारी भईया हा जम्मो जमाना ला सुधारे के ठेका ले डारे हवय अपन परन के एकदम पक्का हवय,"परान जाये पर बचन न जाये तईसे,एही सुधारे के बुता मा कईयों बेर मार खा डारे हवे पर सुधरे नहीं,एक घांव हमर गांव मा राजीव दीक्षित आये रिहिसे,स्वदेशी आन्दोलन चलावे, तौन हा बता डारिस के बहुराष्ट्रीय कम्पनी के मॉल खरीदे मा हमर देश के कतना नुकसानी हवय,पटवारी भईया हा बने चेत लगा के सुनिस अऊ ओखर बाद एक दिन वो हा पढ़ डारिस के कोनो दवई कम्पनी  हा पहिले दवई बनथे ता अपने मनखे ऊपर परयोग करथे, जब दवई हा बने काट करथे तभे बाज़ार मा बेचे बर उतारथे, ता राजीव दीक्षित के बात ला गांठ बांध के बड़े कम्पनी मन के जिनिस साबुन,माटीराख ,तेल-फूल,सब लेना बंद कर दिस,माटी मा मूड ला मिन्जै,अऊ महि लगा के दाढ़ी बनावे घानी के लिम तेल ला मूड में लगावे कोयला ला पीस के मंजन बना डारिस उहिच ला घसे, बिहनियाच ले पीवरी  कपडा पहिर के गटर माला ला घेंच मा अरो के साधना करात हवं करके फेर उही बुता चालू कर दिस, तीर मा ऑधे ता मरे कुकुर बिलाई अईसन महके ला धर लिस, अऊ दुसर हा कहे कईसे गा पटवारी भईया ये का कर डरे गा सिरतोन मा एक दम महकत हे,तुमन ये सब गियान के चीज ला कए जानहु अड़हा  हो, ये दे हा परकिरित चिकित्सा हवय.संगे एक ठक बात ला अपन डाहर ले जोर डारिस के दवाई गोली झन खाव सरीर ला भगवान बनाए हवय ता एखर दवाई सरीरे के अन्दर मा हवय,अपन बीमारी ला अपने ठीक करथे,कई बेर ले मार खा डारे हवं ये बेर बने तोल-मोल-के-बोल वाला बुता करना हे,एक दिन में ओखर घर गेंव का हाल - चाल हे तेला पूछे बर,बहिर में ओखर बाबु हा खेलत रिहिस,मेहा पुछेवं-कईसे रे गोंडुल कहाँ हे तोर पापा हा, गोंडुल कहिथे "पापा हा सुते हे, काबर रे ?में पुछेवं, गोंडुल किहिस -बुखार धर ले हवे, में कहेवं "बुखार धर लिस काली ता मोला कहत रिहिसे प्रकितिक चिकत्सा चालू कर दिया हूं, कहिके, गोंडुल कहिथे-का हे अंकल अभी वो रोज रिषी सनान करत रिहिस न, कईसे रे में पुछेवं,गोंडुल हा कहिते"रोज सूबे ले चार बजे उठ के टांकी के ठंडा पानी मा नहावय तेखरे सेती निमोनिया धर ले हवय डाक्टर हा कहात रिहिसे, मेहा घर भीतरी में निगेवं ता खटिया मा पडे रहय आ भाई बईठ कहात हे,में पुछेवं-कईसे कर डरे गा, ता कहत हे कांही नई होय हे, थोकिन बुखार धरे हवे,बने हो जाही, काय बने हो जाही १५ दिन ले खटिया धरे रिहिस अऊ १० हज़ार पईसा ला डाक्टर मन हा  गोली दवई मा चुहक दिस, अपन गोठ मा अडेच रहिथे,डेरी गोड के अंगठा मा घाव होगे, सबो झन ओला किहिसे,इलाज कराले गा,ता वो हा कहे सब ठीक हो जाही सरीर हा अपने अपने अपन ठीक करथे,जब अंगठा हा बससाये ला धर लिस तभे डाक्टर करा गीस इलाज कराये बर,ले दे के ओखर गोड हा बांचिस,अईसन हमर पटवारी भईया के गोठ हे गा,काली कहत रिहिसे,अब महू ला डाक्टरी करे लागहि,पराकिरित चिकित्सा में अड़बड गुन जडी बूटी अऊ हवा पानी मा इलाज हो जथे तुमन मानौ नई,
संगी हो काली पटवारी भईया के डाक्टरी ला देखबो, आज के कथा के इही मेर बिसराम  हे

आपके
गंवैय्हा  संगवारी
ललित शर्मा
अभंपुरिहा 

blogger templates | Make Money Online